29 junho 2019

▬ Ed Twinning - The Time Reporter

Esperanza Doval do CEIP de Sestelo-Baión, preséntanos o proxecto "Ed Twinning - The Time Reporter", que foi presentado como "exemplo de proxecto de calidade con escolas socias portuguesas" nunha actividade de formación da Embaixada.

Podedes ver o Diario de Proxecto nesta ligazón:
 

"Ed Twinning é un xornalista novo que recibe do seu tío Tim, un famoso científico, unha herdanza inesperada: unha pequena casa de campo. Con sorpresa, descobre a última invención: unha máquina do tempo. Ademais da máquina, o tío aínda lle daría un diario con varias indicacións e unha nota cunha mensaxe estraña. Ten así idea de viaxar no tempo para lograr exclusivas con importantes personalidades vinculadas á historia, arte, ciencia, etc. de Europa.
Os nosos alumnos axudaron ao novo xornalista e embarcarse nesta fantástica aventura... investigaron, prepararon as entrevistas, deseñaron máquinas do tempo, etc.Con este proxecto preténdese que o alumno desenvolva a formación en comunicación escrita e oral, non só na lingua materna senón tamén nunha lingua estranxeira, cidadanía, expresión cultural
e artístico e TIC. Os alumnos compartiron as súas "entrevistas" nun BLOG que é visible no TwinSpace, que está oculto. Tamén presentaron outros textos e obras, compartindo información sobre o seu país en diversas áreas. Buscaron conexións, semellanzas e diferenzas, creando varios traballos de colaboración cos compañeiros. Como futuros cidadáns, reflexionaron sobre os valores europeos, a identidade europea e importancia da sociedade multicultural. 
Na súa investigación sobre países socios aprenderon a usar ferramentas web, presentar e compartir traballos e opinións. Aprenderon o importante que é non só colaborar no traballo dos compañeiros, como no produto e a avaliación das distintas actividades."

28 junho 2019

▬ Animals in the kindergarten


As profesoras Silvia Betanzos Tajes, Lucía Doval Sánchez e Mariña García San León, do CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro da Silva, Cerceda, preséntannos o proxecto Animals in the kindergarten:

"A nosa intención con este proxecto era aumentar a presenza da lingua estranxeira como a lingua común en Educación Infantil e, ao mesmo tempo, favorecer a transferencia entre os idiomas de todos os socios participantes, enriquecendo as habilidades orais dos nenos. As actividades organizáronse en tres talleres: cociña, arte (música e plástica) e medio ambiente. Todas as tarefas centráronse en traballar o vocabulario referente aos animais sendo algunhas colaborativas entre os centros.


Creouse unha contorna atractiva na aula, con rutinas, tarefas lúdicas e traballos en grupo, para captar o interese do alumnado. Fíxose uso de variedade de estratexias comunicativas, tanto verbais como non verbais: xestos, linguaxe corporal, repetición, visualización, etc. En todo este proceso as TIC tiveron un grande protagonismo, sendo esenciais para a comunicación coas comunidades educativas dos centros participantes.

Partindo da coordinación en todo momento co profesorado titor, as tarefas que realizamos desenvolvéronse de forma integrada con aquelas que se estiveron realizando nas titorías. Desta maneira, o traballo organizouse ao redor de tres fíos temáticos: proxectos de aula, proxectos de centro e actividades complementarias e extraescolares. A nosa proposta permitiu, por tanto, integrar linguas e contidos e isto reflectiuse no Proxecto Lingüístico de Centro: criterios metodolóxicos comúns, tratamento similar de contidos, mesmas liñas de avaliación, etc.

Presentouse unha idea de proxecto por parte do noso centro e estableceuse contacto persoal mediante correo electrónico cun centro de Polonia. Os docentes asociados comunicáronse mediante o correo de interno de eTwinning organizando as tarefas e os tempos. Os alumnos compartiron o seu traballo mediante vídeos e programas informáticos para a presentación, intercambio e colaboración na realización das distintas actividades.

Foi moi gratificante poder compartir experiencias con centros doutros países, tanto para o profesorado como para o alumnado, que en todo momento se sentiu motivado coa participación no proxecto.

Os resultados do proxecto están accesibles no Twinspace, seguindo a planificación inicial do mesmo, segundo pode verse na ficha de eTwinning Live."