24 abril 2022

▬ Euroheroes of our time

 Presentamos un dos proxectos eTwinning desenvolvidos dentro do Plan Proxecta na nova modalidade de Patrimonio cultural europeo en colaboración no programa eTwinning.

O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais.

Trátase do proxecto Euroheroes of our time, da EOI de A Coruña

Este é o Twinspace do proxecto.

A coordinadora, Carmen María Fernández, preséntanos o proxecto:

“Euroheroes of our time” é un proxecto sobre a preservación do noso patrimonio que implica actividades de colaboración e produción de material sobre diversos aspectos dos países participantes. O obxectivo principal deste proxecto é comprender a importancia da acción humana para resolver problemas comúns europeos e preservar o noso patrimonio e medio ambiente comúns en Europa. O alumnado reflexionará sobre a figura do heroe na cultura e na sociedade e a súa evolución no tempo. Tamén se centrarán en como resolver problemas e, finalmente, pediráselles que asuman o papel de heroes para preservar, difundir e promover a súa cultura local nun marco europeo.

Os obxectivos do proxecto son:

    • Promover o coñecemento e a comprensión doutras culturas europeas (conciencia cultural e competencia de expresión)

    • Sensibilizar sobre o patrimonio cultural europeo común material e inmaterial (competencia de conciencia e expresión cultural).

    • Aumentar a empatía do alumnado en cuestións sociais e políticas (competencia cívica)

    • Reforzar a competencia dixital do alumnado e a alfabetización mediática (competencia dixital).

    • Introducir ao alumnado na terminoloxía e as ferramentas para preservar o patrimonio cultural (competencia cívica).

    • Aprender a utilizar diferentes métodos de recollida de información (competencia científica).

    • Tomar conciencia dos cambios provocados pola actividade humana e a responsabilidade como cidadán individual (competencia en ciencia)

    • Desenvolver hábitos de traballo colaborativo con socios europeos (competencia persoal, social e para aprender a aprender)

    • Participar en redes escolares europeas (competencia emprendedora).

    • Promover e favorecer a internacionalización dos centros educativos (competencia persoal, social e de aprender para aprender)