05 junho 2024

 POEUMSA EOI da Coruña ven de rematar un proxecto eTwinning con Italia e Grecia sobre poesía en Europa. O alumnado compartiu e explorou a variedade de culturas que se unen na Europa actual e danlle un novo significado a Europa. Ao traducir e contextualizar poemas descubriron puntos interesantes para comprender sentimentos e emocións. O proxecto fíxose en dúas linguas: inglés e castelán.

Os obxectivos foron:

·      Introducir o alumnado na literatura doutros países mediante o estudo selectivo de poemas
·     Practicar o proceso de tradución de textos literarios ao inglés
·    Dar a coñecer as cuestións que suscita a literatura que preocupan a toda a humanidade
·    Comparar os significados expresados ​​na literatura de distintos países
·    Interactuar e utilizar creativamente as ferramentas dixitais

Traballáronse as seguintes competencias básicas:

Cidadanía: agora o alumnado séntese mellor preparado tanto para superar os prexuízos como para comprometerse.

Conciencia e expresión cultural: significou apreciar a importancia da expresión creativa de ideas, experiencias e emocións na arte.

Dixitalización: o alumnado mellorou a capacidade para buscar, recoller e procesar información e utilizala adecuadamente.

Alfabetización: o alumnado consolidou a súa capacidade para interactuar lingüísticamente de forma adecuada e creativa en diversos contextos culturais. 

Multilingüe: consolidaron súa capacidade para comprender e ler e producir textos axeitados.

Aprender a aprender: ao ter que organizar a súa propia aprendizaxe, avaliar o seu propio traballo e buscar asesoramento, información e apoio, tomaron conciencia do seu proceso de aprendizaxe e das súas necesidades.

O resultado deste proxecto foi a creación dunha presentación colaborativa con lecturas, traducións e informacións diversas sobre autores e poemas de Grecia, Italia e España.